• 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.karteria.pl 
  oraz zasady dotyczące zarządzania danymi klienta, zakres odpowiedzialności, warunki reklamacji oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Właścicielem i administratorem (zwanym dalej „Wydawcą”, “stroną internetową”, “sklepem internetowym”) jest firma Karteria Monika Zduńczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifacego 74/84, NIP 5422485620.
 3. Niniejszy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Wydawcą a Klientem/Kupującym korzystającym z Serwisu.
 • 2 WARUNKI KORZYSTANIA
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację przez Klienta niniejszego regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Serwis, strona internetowa oraz znaki firmowe są własnością firmy Karteria Monika Zduńczyk i podlegają ochronie prawnej. Materiały zawarte na stronie internetowej w tym: teksty, grafika, zdjęcia, nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w jakikolwiek sposób.
  2. Zamówienia na stronie internetowej mogą składać wyłącznie Klienci, którzy dokonali rejestracji oraz zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, akceptując go. 
  Aby utworzyć indywidualne konto klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny. 
 2. Podane przez Klienta podczas rejestracji dane osobowe oraz adres e-mail będą wykorzystywane w celu realizacji zamówień, ich rozliczania i dostarczania ich pod właściwy adres oraz kontaktów przy realizacji zamówień. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, w myśl bvxpca 2002 roku „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Operator zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich Klientów osobom trzecim. 
 • 3 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Zawarcie umowy (złożenie zamówienia) następuje w chwili dostarczenia przez Klienta wszystkich plików oraz danych niezbędnych do realizacji umowy.
 2. Zamówienia na stronie internetowej mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
 3. Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji zamówienia powinien być zgodny z informacją podaną na stronie internetowej. W szczególnych przypadkach okres ten może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.
 4. Dopuszczalna tolerancja braku zgodności wymiarów zamawianego towaru z otrzymanym produktem wynosi 5 mm.
 5. Wydawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przez Klienta. W takim przypadku termin realizacji zamówienia jest liczony od początku-od momentu dostarczenia przez Klienta plików do druku w prawidłowej formie.
 6. Wysyłka zamówienia jest realizowana przez osoby trzecie (zwane dalej Dostawcami), w sposób określony przez Klienta podczas składania zamówienia, na zasadach i w cenach opisanych na stronie internetowej. 
  Terminy dostarczenia przesyłek podane na stronie internetowej są terminami wyłącznie orientacyjnymi.
 7. Zrealizowane zamówienia są dostarczane pod adres podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.
 8. Nie wystawiamy faktury VAT, natomiast możliwe jest wystawienie rachunku uproszczonego. W tym przypadku należy zgłosić chęć otrzymania rachunku podczas składania zamówienia. 
 • 4 MATERIAŁY DO DRUKU
 1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy plików dostarczonych do druku, w tym również za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Klient oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku.
 2. Ze względu na różnorodność monitorów (ekranów) jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów – wydruki mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Klient widzi na swoim monitorze (ekranie). Różno­rodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących jest również przyczyną różnic kolorystycz­nych między wydrukami, odbitkami zdjęć, jak i wydrukami zdjęć z domowej drukarki. W związku z tym Wydawca nie odpowiada ze efekty złego wykalibrowania oraz niewła­ściwie wybranego profilu kolorów w monitorze klienta.
 • 5 FORMA PŁATNOŚCI
 1. Płatność przelewem (wartość zamówienia: koszt towaru + koszty wysyłki) należy dokonać na rachunek firmowy wskazany po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu należności na naszym koncie. W szczególnych przypadkach, jeśli nie będziemy mogli zrealizować zamówienia (brak dostępności), pełna kwota zostanie zwrócona na konto wskazane przez klienta w najkrótszym możliwym czasie.
 • 6 DOSTAWA
 1. Koszty dostawy ponosi klient (chyba że oferta mówi inaczej). 
  Koszt wysyłki podany jest przy każdym produkcie w zależności od wybranej formy płatności.
 2. Wysyłki dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej/inpost/paczka w RUCHu na terenie całego kraju oraz za granicę. 
 3. Wszystkie paczki jakie wysyłamy są starannie pakowane, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo towaru podczas transportu.
 4. Przed odbiorem paczki należy zwrócić uwagę, czy nie nosi ona śladów wskazujących na jej uszkodzenie lub otwarcie. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku mechanicznego uszkodzenia towaru lub niezgodności z zamówieniem, należy poprosić kuriera o spisanie protokołu szkody, który będzie podstawą do ewentualnych reklamacji. Tylko z takim protokołem podpisanym przez kuriera będą uwzględniane reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru.
 5. Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są standardowo ubezpieczone, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo przesyłki.
 • 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYDAWCY 
 1. Zakupione produkty objęte są rękojmią.
  2. Rękojmia zleceniobiorcy:
  a) Podstawą do reklamacji z winy Wydawcy mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy przedmiotem zlecenia opisanego w formu­larzu, a zawartością przesyłki.
  b) Zgłoszenie reklamacyjne zawierające dokładny opis powodu zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektro­nicznej (adres: zamowienia@karteria.pl) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki. Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt przesyłką poleconą na adres nadawcy. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 2. Rękojmia przewoźnika:
  a) Jeżeli zachodzi obawa odnośnie stanu zawartości przesyłki lub opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy w miejscu odbioru sporządzić razem z doręczycielem protokół szkody. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
  b) Zgłoszenie reklamacyjne prosimy przesłać pocztą elektroniczną 
  (adres: zamowienia@karteria.pl) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki. Towar wraz z protokołem, uszkodzonym opako­waniem oraz dowodem sprzedaży należy odesłać do nadawcy na własny koszt przesyłką poleconą.
 • 9 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące błędów w tekście zaproszeń/dodatków mogą zostać uwzględnione jedynie w przypadku gdy wydrukowana wersja różni się od zaakceptowanego przez Klienta projektu.  Jeżeli na papierowej wersji pojawi się błąd  (w datach, słowach,  literowy lub merytoryczny), którego nie było w ostatecznej , zaakceptowanej przez klienta mailowo wersji projektu wówczas stanowi to podstawę do reklamacji zaproszeń/dodatków, w innych przypadkach reklamacja nie będzie uwzględniona.
Jeżeli w przesłanych produktach są wady techniczne czy też uszkodzenia powstałe podczas dostawy, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować nas o tym mailowo, a następnie odesłać (w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki), pod wskazany adres (na swój koszt),  odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji. Zwracamy uwagę, że warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.
Reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z odesłanymi produktami.
Różnice kolorystyczne pomiędzy projektem (oglądanym na monitorze) a gotowym wydrukiem, jakie mogą wystąpić, wynikają z przyczyn technicznych (różnice między odwzorowaniem RGB a drukiem CMYK, indywidualne ustawienia monitorów) i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
Poszczególne ręcznie wykonywane zaproszenia i dodatki mogą się od siebie nieznacznie różnić i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
Karteria Monika Zduńczyk zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby  wykonane elementy były na możliwie najwyższym poziomie.

 • 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Korzystanie z serwisu niezgodnie z regulaminem może skutkować wypowiedzeniem umowy przez Wydawcę.
  2. Ze względu na fakt, iż realizacja zlecenia rozpoczyna się bezzwłocznie w momencie jego przyjęcia, oraz jest ono świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Klientowi po dokonaniu płatności nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 • 11DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: – Karteria Monika Zduńczyk, ul. Bonifacego 74/84, 02-936 Warszawa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 542-24-85-620, adres poczty elektronicznej: zamowienia@karteria.pl
  2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
  3. Klient ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  5. Kontakt z firmą Karteria Monika Zduńczyk w sprawie Pani/Pana danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mailowym: zamowienia@karteria.pl lub drogą pocztową na adres:

Karteria Monika Zduńczyk

 1. Bonifacego 74/84

02-936 Warszawa

 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania o tym klien­tów.
  3. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Karteria Monika Zduńczyk zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. 
  Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie. 
  Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.
  5. Podejmując współpracę, Klient akceptuje regulamin w całości.
  6. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Karteria Monika Zduńczyk nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.
  7. Karteria Monika Zduńczyk zastrzega sobie prawo do publikacji w internecie materiałów reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych WSZYSTKICH SWOICH REALIZACJI.
  8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego

ZAWARTOŚĆ STRONY – TREŚĆ, WZORY PROJEKTOWE ORAZ KONCEPCJE AUTORSKIE SĄ ZAPROJEKTOWANE PRZEZ Karteria Monika Zduńczyk I SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. 
MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELACH KOMERCYJNYCH JEDYNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA. 
WSZELKIE PRÓBY  KOPIOWANIA I ODSPRZEDAŻY WZORÓW, PROJEKTÓW, ZDJĘĆ I POMYSŁÓW SĄ ZABRONIONE. 

Każdy Klient podejmujący współpracę z www.karteria.pl jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. 
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. 
Regulamin dostępny na stronie internetowej www.karteria.pl 
Składając zamówienie, klient akceptuje regulamin w całości.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pusty